Издадени административни актове

19 Октомври 2022

Заповед № РД-14-2970 от 02.08.2022 г. - „ЕЛ-СА ЕКСПО“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2970 от 02.08.2022 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ХАСКОВО на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 3,  чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “б”, предложение трето от Закон за автомобилните превози, на превозвача „ЕЛ-СА ЕКСПО“ ЕООД, притежаващ лиценз № 22846 за извършване на обществен международен превоз на товар е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top