Работа при нас

10 Октомври 2022

Конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: главен експерт.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години или IV младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 21.10.2022 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Подготвя проекти на договори/рамкови споразумения, като комплектова и проверява за наличието на всички документи и съответствието им с клаузите на договорите, включително и по проекти по оперативни програми.
 2. Подготвя условия и изисквания за възлагане на обществени поръчки по ЗОП като изготвя решения, обявления и документации за участие в процедури чрез Централизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“, по сключени рамкови споразумения от ЦОП и за изпълнение на проекти по оперативни програми.
 3. Участва като член в комисии за разглеждане и оценка на оферти за избор на изпълнител при провеждане на обществени поръчки.
 4. Изготвя, попълва и отговаря за достоверността на информацията на електронните форми, изпращани до Регистъра на обществените поръчки - решения, обявления, вкл. за сключени и изпълнени договори и др., както и за документите, публикувани на профила на купувача, вкл. спазване на съответните срокове.
 5. Подготвя отговори на запитвания на ведомства, организации и физически лица в рамките на своите компетенции. Организира набирането на информация и изготвяне на компетентни становища по въпроси, свързани с договорните отношения и обществените поръчки.
 1. Изготвя проекти на актове във връзка с дейността на агенцията.
 2. Следи сроковете, изисква и комплектова съответни документи в указаните срокове.
 3. Участва в комисии и работни групи по компетентност.
 4. Участва в срещи, семинари и конференции по компетентност.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 740 лв. (седемстотин и четиридесет лева) до 1895 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и пет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Ана Димитрова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


28.10.2022 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса (Заличена съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.)


11.11.2022 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

Заличена съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Scroll to top