Актуално

15 Септември 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи - Публикувани насоки на Европейската комисия относно прилагането на разпоредбата за връщането на превозното средство, част от Пакета за мобилност I

Публикувани насоки на Европейската комисия относно прилагането на разпоредбата за връщането на превозното средство, част от Пакета за мобилност I

Вчера, 14 септември 2022 г., Европейската комисия публикува окончателната версия на Насоки относно прилагането на разпоредбата за връщането на превозните средства в държавата членка на установяване на предприятието, предвидена в член 5, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕО) № 1071/2009, част от Пакета за мобилност I.

 

Бележките на българската страна по предходната версия на Насоки са частично взети под внимание и отразени. В текста не се предвижда изрично включване на ремаркета и полуремаркета в приложното поле на Регламента, тоест те не попадат в обхвата на разпоредбата за връщане на превозното средство. Основният акцент при прилагане на мярката е върху моторното превозно средство (отговор на въпрос 1. „Кои превозни средства попадат в правилото?“).

 

Относно контролната дейност на пътя, все още се предвижда възможността контролен орган на държавата, където е "активно" превозното средство да осъществи контрол на пътя, но изрично се предвижда транспортното предприятие винаги да има възможност да докаже спазването на задължението на по-късен етап, чрез документи и доказателства, налични в помещенията на предприятието. Разчита се на сътрудничеството между контролните органи на държавите членки, като пълна оценка на представените доказателства се извършва от контролния орган на държавата членка на установяване, под контрола на съответните съдебни органи. Разписани по този начин, в насоките по въпроса се предвижда цялостната контролна дейност по връщането на превозното средство да бъде осъществена от контролния орган на държавата по установяване на транспортното предприятие (отговор на въпрос № 7 „Как трябва дадено транспортно предприятие да докаже, че е изпълнило задължението?“).

 

Насоките под формата на въпроси и отговори на английски език можете да намерите на сайта на Европейската комисия на следния линк:

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en

 

Информация относно публикуваните от Европейската комисия насоки относно прилагането на останалите разпоредби на законодателните актове от Пакета за мобилност I, можете да намерите в публикуваното на сайта на ИА „Автомобилна администрация“ съобщение от 16 март 2022 г.

Scroll to top