Актуално

05 Септември 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 г.

Считано от 08.09.2022 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка:

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.

Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.

Превозвачи, които до 15.09.2022 г. не са изпратили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 от 08.09.2022 г. до 16.09.2022 г. включително в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.

За получаване на годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Scroll to top