Издадени административни актове

29 Август 2022

Заповед № РД-14-3169 от 12.08.2022 г. - „ДЖИ КОМЕРС 2007“ ООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-3169 от 12.08.2022 г., издадена от началника на ОО„Автомобилна администрация” гр. Стара Загора на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”, във връзка с чл.106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози на превозвача  „ДЖИ КОМЕРС 2007“ ООД, притежаващ лиценз 11402 за извършване на обществен  превоз на товари на територията на Република България е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top