Актуално

02 Август 2022

На вниманието на българските превозвачи - Системата RO e-Transport

След отправено запитване за информация, от Министерство на икономиката и индустрията беше предоставен информационен материал относно въведената от 01.07.2022 г. от страна на Румъния система за електронен мониторинг на превозваните стоки в страната.

Системата RO e-Transport представлява набор от принципи, правила и компютърни приложения, които са създадени с цел да наблюдават транспортирането на стоки с висок фискален риск през територията на Румъния, което позволява на компетентните органи да определят потенциалните точки на риск или злоупотреби.

Издадено е правителствено решение OUG 41/2022 от 08.04.2022 г., в което се обяснява въвеждането генериран код за всяка стока. Притежаване на ITU кода е задължителен през цялото време на превоза от автомобилния превозвач, информиран във физическа или електронна форма, заедно с документа, придружаващ превоза на стоките с висок данъчен риск.

Задължението за деклариране в системата RO e-Transport на превоз на стоки с висок данъчен риск имат следните потребители:

а)        получателя, вписан в митническата декларация за внос, съответно изпращача, вписан в митническата декларация за износ, в случай на стоки с висок фискален риск;

б)        бенефициента от Румъния, в случай на вътреобщностни придобивания на активи с висок фискален риск;

в)        доставчика от Румъния, в случай на вътрешни транзакции или доставки в рамките на Общността на фискални стоки с висок риск, в зависимост от случая; 

г)         на склада, когато става въпрос за стоки с висок данъчен риск, които са предмет на сделки вътреобщностни стоки в транзит, както за стоки, разтоварени на територията на Румъния за складиране или за формиране на нов транспорт от една или повече пратки стоки, така и за стоки, натоварени след складиране или след формиране на нов транспорт на национална територия от една или повече партиди стоки. 

Потребителите са длъжни да предоставят на автомобилния превозвач ITU кода, свързан с превозваните стоки, директно или чрез организатора на транспорта, според случая, най-късно при представяне на превозното средство на граничния контролно-пропускателен пункт на входа до Румъния или съответно на мястото на
внос.

Кодът ITU трябва да бъде въведен в транспортния документ четливо и без заличавания или добавки.

Допълнителна информация може да се намери на следните връзки:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili r/Ro е Transport.pdf

https://www.anaf.ro

Scroll to top