Издадени административни актове

18 Юли 2022

ОТНОСНО: Заповед № РД- 01-274/18.07.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

На основание чл. 37а от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания, издадена от министъра на транспорта, в  Регистър на психологическите изследвания на водачите да се отбележат за невалидни удостоверения за психологическа годност, издадени на основание протоколи със заключения за психологическа годност № 6/22.04.2022 г., № 8/25.04.2022 г. и №13/06.05.2022 г., издадени от психологическа лаборатория № 477 с адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3  от списъка към Удостоверение за регистрация № 0078/08.02.2013 г. за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, издадено на Медицински център „Авицена“ ЕООД.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд по постоянен адрес на лицето.

    Приложение: Информация за номерата на отбелязаните като невалидни удостоверения за психологическа годност, която да бъде публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Scroll to top