Издадени административни актове

18 Юли 2022

Заповед № РД-14-1179 от 01.03.2022 г. - „СИСМАН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-1179 от 01.03.2022 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ХАСКОВО на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 3,  чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “б”, предложение трето и чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“, предложение първо, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 7, ал. 5 от Закон за автомобилните превози, на превозвача „СИСМАН ТРАНСПОРТ“ ЕООД, притежаващ лиценз № 22683 за извършване на обществен международен превоз на товар е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top