Актуално

26 Май 2022

Заповед № РД-14-1864 от 29.04.2022г. - „ДС ТРАНСПОРТ 2016“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД-14-1864 от 29.04.2022г., издадена от началника на ОО „Автомобилна администрация” гр. ПЕРНИК на основание чл. 107, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, пр. 2 , във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ДС ТРАНСПОРТ 2016“ ЕООД, притежаващ лиценз № 16724 за извършване на обществен международен превоз на товар е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. София или пред Административен съд гр. Перник в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top