Актуално

05 Май 2022

Заповед № РД-14-3112 от 05.11.2021г. - „ВИАСТРОЙ“ АД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-3112 от 05.11.2021г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. СМОЛЯН на основание чл. 107, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6  от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ВИАСТРОЙ“ АД, притежаващ лиценз № 10102 за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред  Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Пловдив или пред Административен съд гр. Смолян в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top