Издадени административни актове

05 Май 2022

Заповед № РД-14-3111 от 05.11.2021г. - ЕТ„ГЕНИКУ-ГЕОРГИ КУЦЕВ“

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-3111 от 05.11.2021г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. СМОЛЯН на основание чл. 107, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6  от Закона за автомобилните превози, на превозвача  ЕТГЕНИКУ-ГЕОРГИ КУЦЕВ“, притежаващ лиценз № 01676 за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Пловдив или пред Административен съд гр. Смолян в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top