Работа при нас

27 Април 2022

Конкурс за държавен служител в отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЛЕНИЕ

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: началник на отдел
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години или III младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Забележка: Предпочитани области на висше образование – Социални, стопански и правни науки и Технически науки.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават не по-късно от 17:30 часа на 09.05.2022 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:

 1. Осъществява непосредственото ръководство на отдел „Автомобилни превози“.
 2. Организира и разпределя работата между служителите в отдела и контролира изпълнението на поставените задачи. Контролира изпълнението на служебните задължения на служителите в отдела.
 3. Осигурява взаимодействието с другите административни звена в дирекцията и агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях.
 4. Съгласува изготвените в отдела предложения за издаване или за отказ за издаването на лицензи за извършване на международни и вътрешни автомобилни превози на пътници и товари.
 5. Съгласува изготвените в отдела предложения за разпределяне по общини, групи правоимащи и видове превози на предвидените в държавния бюджет средства за компенсиране на намалените проходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.
 6. Съгласува изготвените в отдела проекти на писма по извършени проверки за съответствие с нормативните изисквания на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската и междуобластната транспортни схеми, за които предстои процедура за възлагане.
 7. Участва в комисията за разглеждане на постъпили предложения за промени в републиканската и междуобластната транспортни схеми и изготвя предложения за тяхното приемане/не приемане до министъра на транспорта и съобщенията.
 8. Съгласува необходимите документи, изготвяни в отдела по отношение на категоризиране на автогари на територията на Република България.
 9. Контролира спазването на режимите за извършване на вътрешни и международни превози на пътници и товари и изготвя предложения за санкционирането им при констатиране на нарушения.
 10. Участва в изготвянето на проекти на нормативни и административни актове в областите на дейността на отдела.
 11. Изготвя доклади, писма и становища до други ведомства, други звена в агенцията и граждани.
 12. Дава консултации съгласно действащата нормативна уредба по проблеми в областта на неговите компетенции.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Размерът на основната заплата за длъжността е от 790 лв. (седемстотин и деветдесет лева) до 2125 лв. (две хиляди сто двадесет и пет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Петя Милушева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


16.05.2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


03.06.2022 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

*Заличено съгласно чл. 21, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

Scroll to top