Новини

15 Април 2022

Пети пакет от санкции във връзка с военната агресия на Русия срещу Украйна

Във връзка с приетия на 08 април 2022 г. от Съвета на Европейския съюз пети пакет от санкции с оглед на военната агресия на Русия срещу Украйна, включващ разширяване на наложените забрани за износ от ЕС, както и промени във вече приетите ограничителни мерки по отношение на руски граждани, юридически лица и образувания или органи, установени в Русия, както и беларуски граждани, юридически лица, образувания или органи, установени в Беларус, предоставямe на Вашето внимание следната информация:

 

С член 1, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, в Регламент (ЕС) № 833/2014 се вмъква член 3л, както следва:

 

“Член 3л

 1. Забранява се на всички предприятия за автомобилни превози, установени в Русия, да превозват товари по шосе на територията на Съюза, включително когато преминават транзитно.
 2. Забраната по параграф 1 не се прилагат по отношение на предприятия за автомобилни превози, превозващи:

а) поща като универсална услуга;

б) стоки в режим на транзит през Съюза между Калининградска област и Русия, при условие че превозът на такива стоки не е забранен на друго основание съгласно настоящия регламент.

 1. Забраната по параграф 1 не се прилага до 16 април 2022 г. по отношение на транспорта на стоки, започнал преди 9 април 2022 г., при условие че превозното средство на предприятието за автомобилни превози:

а) вече се е намирало на територията на Съюза на 9 април 2022 г. или

б) трябва да премине транзитно през Съюза, за да се завърне в Русия.

 1. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат превоза на стоки от предприятие за автомобилни превози, установено в Русия, ако компетентните органи са установили, че такъв превоз е необходим за:

а) закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда;

б) закупуването, вноса или транспортирането на фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове, чиито внос, закупуване и транспортиране са разрешени по настоящото решение;

в) хуманитарни цели;

г) работата на дипломатически представителства и консулски служби на Съюза и на държавите членки в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право; или

д) трансфера или износа за Русия на културни ценности, които са предоставени под наем в контекста на официално културно сътрудничество с Русия.

 1. Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко дадено съгласно параграф 4 разрешение в двуседмичен срок от даването на разрешението.”

 

С член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/577 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, в Регламент (ЕО) № 765/2006 се вмъква член 1щв, както следва:

 

„Член 1щв

 1. Забранява се на всички предприятия за автомобилни превози, установени в Беларус, да превозват стоки по шосе на територията на Съюза, включително когато преминават транзитно.
 2. Забраната по параграф 1 не се прилага за предприятия за автомобилни превози, които превозват поща като универсална услуга.
 3. Забраната по параграф 1 не се прилага до 16 април 2022 г.за превоза на стоки, започнал преди 9 април 2022 г., при условие че превозното средство на предприятието за автомобилни превози:
 4. a) вече се е намирало на територията на Съюза на 9 април 2022 г. или

б) трябва да премине транзитно през Съюза, за да се завърне в Беларус.

 1. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат превоза на стоки от установено в Беларус предприятие за автомобилни превози, ако компетентните органи са установили, че такъв превоз е необходим за:
 2. a) закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и на титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда;

б) закупуването, вноса или транспортирането на фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница, както и на торове, чиито внос, закупуване и транспортиране са позволени съгласно настоящия регламент;

в) хуманитарни цели; или

г) функционирането на дипломатическите и консулските представителства на Съюза и на държавите членки в Беларус, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Беларус, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право.

 1. Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 4 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.”.
Scroll to top