Издадени административни актове

06 Януари 2020

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1008/09.12.2019 г. на...

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1008/09.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 14849 за превоз на товари, издаден на 15.03.2016 г. нa  "АЯЕ ТРАНСПОРТ" ООД, ЕИК 203642357, със седалище и адрес на управление: област Благоевград,  гр. Благоевград 2700, ж.к. Еленово, бл. 181, ет. 1, ап. 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "АЯЕ ТРАНСПОРТ" ООД.

Scroll to top