Издадени административни актове

06 Януари 2020

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1061/19.12.2019 г. на...

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1061/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 19358 за превоз на товари, издаден на 12.06.2018 г. нa "Д.С ТСАОУСИС ТРАНС" ЕООД, ЕИК 205047454, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул, "КРУШЕВО" № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на "Д.С ТСАОУСИС ТРАНС" ЕООД.

Scroll to top