Издадени административни актове

07 Януари 2020

07.01.2020 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

07.01.2020 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-14-2453 от 21.08.2019г., издадена от началника на ОО „Автомобилна администрация“ – Монтана на основание чл. 107,ал.1,  чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“, предложение първо,  във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „СП ТРАНС 91“ ООД, притежаващ лиценз № 18562 от 19.12.2017г. за извършване на обществен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от връчването й, а ако е обжалвана пред Главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ при ИА „Автомобилна администрация“ – 14 дни след получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – гр.Монтана.

Scroll to top