Актуално

16 Януари 2020

16.01.2020 г. На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

16.01.2020 г.

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД – 14 – 143/16.01.20г. издадена от началника на ОО “Автомобилна Администрация” гр.Добрич на основание чл. 107 ал.1, чл.106а, ал.1, т.6, б.”в”, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „БЕЛТРАНС 97” ЕООД с ЕИК 203757085 притежаващ лиценз на Общността за превоз на товари с с № 14260 е наложена Принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА “Автомобилна Aдминистрация” или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top