Издадени административни актове

17 Януари 2020

17.01.2020 г. На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

17.01.2020 г.

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна Администрация” съобщава, че със Заповед РД – 14 – 161/17.01.20г. издадена от началника на ОО “Автомобилна Администрация” гр.Добрич на основание чл. 107 ал.1, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”б”, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „КОДИАК” ООД с ЕИК 124538745  притежаващ лиценз на Общността за превоз на товари с № 2061, е наложен Принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедите подлежат на оспорване пред Изпълнителния директор на ИА “Автомобилна Aдминистрация” или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top