Издадени административни актове

03 Август 2020

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна...

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД–14–1638/22.07.20г. издадена от началника на ОО “Автомобилна Администрация” гр.Добрич на основание чл. 107 ал.1, чл.106а, ал.1, т.6, б.”в”, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „АТАНАСОВ БИОЕНЕРДЖИ“ ЕООД с ЕИК 201043736 притежаващ лиценз с № 10569 за общестевен превоз на товари в Република България е наложена Принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА “Автомобилна Aдминистрация” или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top