Издадени административни актове

18 Ноември 2020

18.11.2020 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед №...

18.11.2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-811/27.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 13188 за превоз на товари, издаден на 15.04.2015 г. на "ПРАЙМ САУРС" ЕООД, ЕИК 201985147, със седалище и адрес на управление: : гр.Пазарджик, бул.Христо Ботев No 57, ет. 2, ап. 5.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административния съд, в чийто район се намира седалището на на ПРАЙМ САУРС" ЕООД.

Scroll to top