Издадени административни актове

16 Декември 2020

16.12.2020 г. На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

16.12.2020 г.

На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със Заповед № РД – 14 – 2992 от 08.12.2020г, издадена от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. В. Търново на основание чл. 107, чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“, предл.1, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „А – МАКС – 74“ ООД, притежаващ лиценз № 12389 от 015.09.2014г. за извършване на международен автомобилен превоз на товари, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ, пред Директора на  „Регионална Дирекция“ Плевен при ИА „АА“ или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Scroll to top