Актуално

30 Декември 2020

30.12.2020 г. На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

30.12.2020 г.

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2948/03.12.2020г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. Габрово  на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”,във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача “АЛЕЙНА ТРАНС“ ЕООД, притежаващ лиценз № 13449 за извършване на обществен международен превоз на товар, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар.
Заповедта подлежи на обжалване пред директора на РД „Автомобилна администрация“ Плевен или пред Административен съд гр. Габрово в 14 дневен срок от съобщаването й.
Копие от заповедта може да си получи при поискване от управителя на фирмата всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в сградата на ОО „АА“ гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 2, ет.5, ст. №8 (административна сграда на автогара Габрово).

Scroll to top