Издадени административни актове

13 Януари 2021

13.01.2021 г. На основание чл. 18a, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

13.01.2021 г.

На основание чл. 18a, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-650/18.12.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, са анулирани изпитните резултати на Иван Христов от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D“. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Scroll to top