Актуално

18 Февруари 2021

18.02.2021 г. На основание чл. 18а от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

18.02.2021 г.

На основание чл. 18а от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД-14-590 от 18.02.2021г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. БЛАГОЕВГРАД на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”,във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача “ДЖЕЙ ТИ КЕЙ ТРАНС” ООД, притежаващ лиценз № 20951 за извършване на обществен международен превоз на товар, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на дирекция „Автомобилна инспекция“ към ИА “Автомобилна администрация” или пред Административен съд гр. Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top