Издадени административни актове

02 Ноември 2021

02.11.2021 г. На основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

02.11.2021 г.

На основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД–14–3050/02.11.21г. издадена от началника на ОО “Автомобилна Администрация” гр.Добрич на основание чл. 107 ал.1, във връзка с чл.106а, ал.1, т.6, буква ”в” предложение първо и чл. 106а, ал. 2, т. 5 предоложение първо от Закона за автомобилните превози, на превозвача „СД ТУРБОТРАНС” ЕООД с ЕИК 204779177  притежаващ лиценз на Общността за превоз на товари с № 18506, е наложена Принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА “Автомобилна Aдминистрация” или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от съобщаването й.

Scroll to top