Издадени административни актове

20 Януари 2022

Заповед № РД-14-2960 от 18.10.2021 г. - "ТОДОР КОЛЕВ"  ЕТ

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2960 от 18.10.2021г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. СТАРА ЗАГОРА на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”,във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача  " ТОДОР КОЛЕВ "  ЕТ, притежаващ лиценз № 21410 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top