Актуално

17 Февруари 2022

Заповед № РД-14-418 от 19.01.2022 г. - „МП МАДНЕС“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-418 от 19.01.2022 г., издадена от директора на РД „Автомобилна администрация” гр. СТАРА ЗАГОРА на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”б”, във връзка с чл.106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача  „МП МАДНЕС“ ЕООД, притежаващ лиценз 23115 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top