Новини

13 Януари 2021

ДОУПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ Относно:...

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Относно: Предоставянето на информация за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници или товари.

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

         Съгласно чл. 15, ал. 6 от Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, до 5-о число на всеки месец притежателят на удостоверението за регистрация за провеждане на обучение изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална компетентност през предходния месец.
С писмо с рег. № 11-46-1940/1/10.03.2020 г., Ви информирахме за създаването на общ регистър на удостоверенията за професионална компетентност и че данните от регистъра ще бъдат използвани за проверка на автентичността на приложените към заявленията за издаване на картите за квалификация на водачите удостоверения.
От 13.04.2020 г. функционира електронната платформа на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", чрез която притежателите на удостоверение за регистрация за провеждане на обучение предоставят информацията по чл. 15, ал. 6 от Наредба № 41 от 2008 г. за издадените удостоверения за професионална компетентност.
Във връзка с изложеното Ви уведомяваме за следното:
-  считано от 20.01.2021 г. всички заявления за издаване на карта за квалификация на водача ще се обработват по електронен начин, в т. ч. и проверката на приложените към заявлението удостоверения за професионална компетентност.
- когато при електронната проверка на приложеното към заявлението удостоверение за професионална компетентност, издадено след 20.05.2020 г., се установи, че то не е вписано в регистъра на удостоверенията на съответното лице, притежаващо регистрация за извършване на обучението, документите ще бъдат връщани на подателя и карта за квалификация на водача няма за бъде издадена.

Scroll to top