Актуално

13 Януари 2021

13.01.2021 г. На основание чл. 9, ал. 9 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на...

13.01.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 9 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е разработен проект на заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС.
Проектът на заповедта е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни до 12.02.2021 г. Становища, бележки и предложения по проекта на заповедта могат да се изпращат на e-mail: islaveikov@rta.government.bg.

Със съдържанието на проекта на заповед можете да се запознаете тук

Scroll to top