Актуално

24 Февруари 2021

24.02.2021 г. До г-н Йоаннис Георгиос Янулис,Съобщавам ви, че чрез лицензиран пощенски оператор – „ЕКОНТ...

24.02.2021 г.

До г-н Йоаннис Георгиос Янулис,
Съобщавам ви, че чрез лицензиран пощенски оператор – „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД е постъпила молба с наш рег. № 67-00-08-39/26.01.2021 г. с подател – Любомир Тенчев, но без приложено пълномощно, съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс, както и без посочен адрес за кореспонденция, съгласно чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Съобщавам Ви, че на основание чл. 30, ал. 1, предложение второ и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс е необходимо, в тридневен срок от получаване на настоящото писмо, да изпратите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ потвърждение, подписано със собственоръчен или електронен подпис, че документите изхождат от Вас, както и да посочите адрес за кореспонденция.
Уведомявам Ви, че при непотвърждаване в срок, производството по преписката ще бъде прекратено.

Scroll to top