Новини

25 Март 2021

25.03.2021 г. На основание чл. 9, ал. 9 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на...

25.03.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 9 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е издадена Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС. В резултат на провежданите работни срещи със заинтересованите страни по прилагане на Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. възникна необходимост за изменение и допълнение на заповедта с цел прецизиране на нейните разпоредби.
Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни до 25.04.2021 г.
Становища, бележки и предложения по проекта на заповед могат да се изпращат на e-mail: islaveikov@rta.government.bg.

Със съдържанието на проекта на заповед можете да се запознаете тук

Scroll to top