Новини

31 Март 2021

31.03.2021 г. На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз...

31.03.2021 г.

На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., Ви уведомявам, че следва да бъде създадена необходимата организация за стриктно спазване и изпълнение на мерките посочени в цитираната заповед. Обръщаме внимание, че присъствените групови занятия са забранени до 30.04.2021 г. С настоящата заповед се отменя Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
Предвид изложеното, Ви уведомявам, че срока и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Scroll to top