Новини

19 Април 2021

19.04.2021 г. на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз...

19.04.2021 г.

на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви обръщам внимание, че практическите занятия, обучения и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда, могат да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.
Нарушението или неизпълнението на въведените със заповед на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
Предвид изложеното, Ви уведомявам, че срока и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Scroll to top