Актуално

29 Април 2021

29.04.2021 г. На вниманието на: ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА...

29.04.2021 г.

На вниманието на:

ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ВСИЧКИ ПСИХОЛОЗИ ОТ
СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЯТА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Относно: Целите, които се отбелязват на удостоверенията за психологическа годност, издавани на лицата, получили заключение „Допуска се“ от психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възникнали въпроси относно целите, които се отбелязват върху удостоверенията за психологическа годност, Ви обръщаме внимание, че редът за определянето им е регулиран от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Наредба № 36), както следва:
1. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 36, целите на изследванията за психологическа годност в зависимост от набора на психологически методики, които се използват по време на изследването, се разделят на групи, както следва:
а) първа група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от наредбата.
- кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
-  водачи на таксиметров автомобил;
-  водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
- чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1.
Лицата от първа група могат да се явят на психологическо изследване за повече от една цел от същата група като: кандидатите за придобиване на правоспособност задължително отбелязват (и следва да получат заключение за психологическа годност) и категориите, за които желаят да придобият правоспособност или не са отбелязани в свидетелството им за управление на МПС; чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС – задължително отбелязват (и следва да получат заключение за психологическа годност) и категориите, които притежават/са отбелязани в чуждестранното свидетелство за управление на МПС.
б) втора група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7 от наредбата.
- лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), поради отнемане на контролните точки;
- лица, с  временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
-  водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
-  водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от НК.
Лицата от втора група, на които са отнети всички контролни точки, задължително отбелязват като цел на психологическото изследване (и следва да получат заключение за психологическа годност) и „чл. 157 ЗДвП“ – независимо дали отбелязват и друга цел/друг член, по който са санкционирани.
в) трета група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 9 от наредбата.
- председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
2. Съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 36, удостоверението за психологическа годност съдържа личните данни на лицето, целта/целите, за които то е получило положително  заключение  за  психологическа  годност,  града,  протокола  и  датата  на психологическото изследване, наименованието на психологическата лаборатория, датите на издаване и на валидност.
3. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба № 36, при  първо  явяване  на  психологическо  изследване  всяко  лице  собственоръчно попълва  личните  си  данни  върху регистрационна  карта  и  върху резултатна  карта и отбелязва  целите, за които желае да получи заключение за психологическа годност, и тези, за които не желае, като срещу целта записва „Да“ или „Не“ и се подписва.
Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че със собствения си избор на цели и регистрирането на този избор със записване на „Да“ или „Не“ лицата, които се явяват на психологическо изследване, сами определят какви цели да бъдат отбелязани при положително заключение върху удостоверението им за психологическа годност.
Отговорност на психолозите е  да разясняват на лицата как да попълнят регистрационната си карта, както и, че могат да отбелязват колкото и които желаят цели, но само от съответната група съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата.

Scroll to top