Новини

26 Юли 2021

26.07.2021 г. на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз...

26.07.2021 г.

на Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Нормативни промени в Наредба № 41.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация в бр. 57 от 09.07.2021 г. на Държавен вестник, Ви обръщам внимание на следното:
1. По отношение на провеждане на обучението на кандидати за придобиване на карта за квалификация на водача:
Съгласно наредбата, обучението на кандидати за придобиване на карта за квалификация се провежда при спазване на учебната документация, която трябва да е в съответствие с приложение № 3а.
В чл. 15, в сила от 10.01.2023 г., е предвидено учебните центрове да записват кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача в информационна система, администрирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информационната система ще осигурява възможност за:
• поддържане на регистър на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача; учебните центрове вписват данните на всеки кандидат преди започване на обучението, преподавателите, които ще извършат обучението и превозните средства, с които ще се извърша обучението; при вписването в регистъра ще се прави автоматична проверка дали кандидатът отговаря на изискванията за започване на съответното обучение – възраст, притежавани категории, необходим стаж като водач и др.;
• създаване на график за провеждане на обучението на групите за придобиване на начална квалификация и за периодично обучение и график за провеждане на индивидуално обучение; при съставянето на електронния график ще бъде осигурена автоматична проверка на дневната натовареност на преподавателите и на кандидатите и за недопускане надвишаването на допустимия брой учебни часове за деня.
С въвеждането на електронния регистър и електронния график ще отпадне задължението учебните центрове да представят в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ графика за провеждане на обучението и списъка на лицата, които ще бъдат обучавани в конкретния курс и информацията за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална квалификация през предходния месец, определени в чл. 15 от Наредба № 41.
• създаване и водене на учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение, за всяка група; в дневника се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение; електронното отразяване на преминатото обучение ще осигури възможност за недопускане до изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия за всеки модул брой часове.
Също така в чл. 15, ал. 2 от наредбата е предвидено кандидатите да подават в учебния център декларация (приложение № 5а) при записване в курс за обучение за придобиване на карта за квалификация на водача, че отговарят на изискванията към кандидатите, определени в чл. 3 и 4 от наредбата.
2. По отношение на изпитите на кандидати за придобиване на карта за квалификация на водача:
В чл. 23 от наредбата е определен и редът за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация, както и тяхното съдържание, съгласно темите и целите, предвидени в параграф 1 от Приложението на Директива (ЕС) 2018/645 относно изменение на Приложение I, раздел 1 от Директива 2003/59 и наредбата.
Съгласно чл. 23 от наредбата (в сила от 09.07.2021 г.), изпитът за придобиване на начална квалификация се състои от две части, като:
- първата част се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности, и решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса със записване на отговор. Тестовете за всеки кандидат са индивидуални и обозначени с уникален номер. За решаването на тестовете на кандидатите се предоставят общо 120 минути;
- втората част се състои в решаване на два казуса, съдържащи най-малко по 4 въпроса, като максималният брой точки от всички казуси е 40 точки. Казусите са индивидуални за всеки кандидат, изпитван през деня. За решаването на казусите на кандидатите се предоставят общо 120 минути.
За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация лицата по чл. 7, ал. 1 предварително изготвят изпитни протоколи. Броят на кандидатите, включени във всеки протокол, е в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета. Считано от 10.01.2023 г. протоколите ще се генерират от информационната система по чл. 10, ал. 5 преди всеки изпит и са съгласно приложение № 5б.
3. По отношение на издаването на удостоверение за успешно положен изпит и преминато периодично обучение за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари:
Считано от 10.01.2023 г. удостоверенията за професионална квалификация след успешно положен изпит и преминато периодично обучение ще се издават чрез информационната система по чл. 10, ал. 5 от наредбата.
4. По отношение на подаване на заявления за издаване на удостоверение за регистрация или за промяна в удостоверението за регистрация:
В чл. 8 и чл. 10, ал. 3 от наредбата са посочени документите, които учебните центрове трябва да приложат към заявлението, като е предвидено същите да се заверяват с подпис на управителя на лицето по чл. 7, ал. 1 или на упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), което прилага съответните документи за упълномощаване.
В тази връзка с наредбата са изменени и допълнени приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 10, ал. 3 и е създадено ново приложение № 4а към чл. 8а, ал. 1, т. 3.
Уведомявам Ви, че съгласно § 47, ал. 1-2 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, е необходимо да приведете учебната документация в съответствие с чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 16, ал. 2 и 3, чл. 17, ал. 4, изречение първо и чл. 18, ал. 4, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник". Учебната документация се изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за нейното утвърждаване в срока по ал. 1 от същия параграф. Учебната документация се връща на учебния център след утвърждаването ѝ в сроковете по чл. 9, ал. 2 от наредбата.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че при непредставена в указания в наредбата срок учебна документация, правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, ще бъдат прекратени и лицето по чл. 7, ал. 1 ще бъде заличено от регистъра.

Scroll to top