Новини

21 Октомври 2021

До управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата

Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки на територията на Република България.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомявам за следното:
Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб, поради което е необходимо задължително прилагане и спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
Предвид изложеното и във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, приложено Ви изпращам цитираните заповеди за задължителното им прилагане при организирането на обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, провеждането на съответните изпити и при извършване на психологически изследвания.
Уведомяваме Ви, че следва да провеждате обученията, изпитите и психологическите изследвания при спазване на изискванията на т. 31 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. Разпоредбите на същата точка ще бъдат спазвани и от лицата за провеждане на теоретичните изпити и председателите на изпитните комисии за провеждане на практическите изпити при провеждането им.
Обръщам внимание, че нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.

Приложения:

  1. Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки – 6 стр.;
  2. Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки – 8 стр.
Scroll to top