Новини

30 Ноември 2021

Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2021 г. са следните:

  • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 55,71 лв.;
  • за категория деца до седем навършени години – 26,92 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината

Пределна цена на карта за ветерани за 2021 г.

Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2021 г.

1 66,86 лв. 32,31 лв.
2 58,50 лв. 28,27 лв.
3 52,93 лв. 25,58 лв.
4 47,36 лв. 22,88 лв.
5 44,57 лв. 21,54 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Промяната е в рамките на определените за 2021 г. средства в държавния бюджет. Потребността от средства за субсидии във вътрешноградски и междуселищни автобусни линии по постъпилите от общините справки за 2021 г. е в размер на 60 178 847 лв. общо за страната, а недостигът – 13 674 447 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2021 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредбата е 82,66 на сто по вътрешноградски превози, а по междуселищни превози необходимостта е удовлетворена напълно.

Scroll to top