Новини

08 Декември 2021

На вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари 

Нормативни промени в Наредба № 41

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с писмо с рег. № 11-36-96/26.07.2021 г., с което бяхте уведомени за изменение и допълнение на Наредба 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация обнародвана в бр. 57 от 09.07.2021 г. на Държавен вестник, Ви напомням, че съгласно § 47, ал. 1-2 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, е необходимо да приведете учебната документация в съответствие с чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 16, ал. 2 и 3, чл. 17, ал. 4, изречение първо и чл. 18, ал. 4, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник". Учебната документация се изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за нейното утвърждаване в срока по ал. 1 от същия параграф. Учебната документация се връща на учебния център след утвърждаването ѝ в сроковете по чл. 9, ал. 2 от наредбата.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че при непредставена в указания в наредбата срок учебна документация, правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, ще бъдат прекратени и лицето по чл. 7, ал. 1 ще бъде заличено от регистъра по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 41.

Scroll to top