Новини

09 Декември 2021

На вниманието на българските превозвачи участвали в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

Считано от 13 декември 2021 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Заявка за комбиниране на разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.
Превозвачи, които до 23.12.2021 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 16.12.2022 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 13 декември 2021 г. до 23 декември 2021г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2021 г. годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници към тях следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2022 г.

Scroll to top