Проект по ОПАК-14-32-20/24.09.2014 г.

Проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““, приоритетна ос III Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.

29.10.2015г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ приключи изпълнението на проект „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – 14-32-20/24.09.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
За изпълнението на проекта са изразходвани 464 905, 72 лева. Очаква се верифициране на разходите по проекта от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Дейност 1 „Управление на проекта“:
Сключени са 4 граждански договора с членовете на екипа.
Изготвени са годишен технически доклад, четири искания за плащане с междинни технически доклади и окончателен технически доклад.
Изплатени 13 826, 80 лв. за управление на проекта.

Дейност 2 „Надграждане на виртуална система за електронно-комуникативна връзка“

За изпълнението на дейността е проведена  процедура по глава пета от ЗОП за избор на изпълнител.
Изпълнителя е разработил 9 бр. електронни услуги във връзка с лицензионния режим за превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Стойността на договора е 416 472 лв.

Дейност 3 „Закупуване на хардуер и лицензи“:
Закупени са 1 бр. сървър и лицензи на стойност 21 832 лева.

Дейност 4 „Обучение и подготовка на персонала:
Проведени са обучения за работа, обучители и администриране на Виртуалната система за електронно-комуникативна връзка. Обучени са 48 служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на които са предоставени и сертификати за преминатото обучение.

Дейност 5 „Одит“:
В рамките на проекта е сключен договор с външен одитор, който е изготвил един междинен и един окончателен доклад за изпълнението на проекта.

Дейност 6 „Информация и публичност“:
За изпълнението на дейността е проведена  процедура по глава пета от ЗОП за избор на изпълнител.
Сключен е договор с изпълнител – „Еко Глоуб“ ООД
Изплатени са 9236, 76 лв.
Проведени са две пресконференции – встъпителна и заключителна, раздадени са информационни материали.


02.04.2015г.

Решение 04-01-00-572/40/02.04.2015 г.


31.03.2015г.

Протокол на комисията за избор на изпълнител


26.03.2015г.

Протокол на комисията по обществената поръчка


06.03.2015г.

Протокол на комисията по поръчката


14.01.2015г.

Покана за участие в пресконференция за стартиране на проект по ОПАК


30.12.2014г.

В изпълнение на дейност 2 - Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация провежда обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация““.

Приложение:

- Документация
- Приложения

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=640428&newver=2
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=640429&newver=2


29.10.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Извършване на информация и публичност по проекти изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с три обособени позиции: 1. публичност по проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“; 2. публичност по проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“; 3. публичност по проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация““.

Приложения:

- Приложение - документация

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id= 9035341


Scroll to top