Проект по ОПАК 14-22-27/24.09.2014 г.

Проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.

 

Информация за проекта

 

05.03.2015г.

Договор № РД-32-3/24.02.2015 г.


28.01.2015г.

П Р О Т О К О Л

на комисията по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на МПС” .

Вижте цялата информация тук


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До участниците в открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на мпс”

Вижте цялата информация тук


14.01.2015г.

Покана за участие в пресконференция за стартиране на проект по ОПАК


29.10.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Извършване на информация и публичност по проекти изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с три обособени позиции: 1. публичност по проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“; 2. публичност по проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“; 3. публичност по проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация““.

Приложения:

- Приложение - документация

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id= 9035341


Scroll to top