ЕКМТ/СЕМТ

Считано от 1 февруари 2024 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2024 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2024 г.


За получаване на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

 

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящият номер на заявлението,  генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.

Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Превозвачи, които до 09.02.2024 г. включително не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2024 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 01.02.2024г. до  09.02.2024 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч. След тази дата разрешителни не се предоставят.

За получаване на годишни  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латиница и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.


Напомняме, че използваните през 2023 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2024 г.

 

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2024 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-666 от 16.11.2023 г. на министъра на транспорта и съобщенията Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, разпределени, но не заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 14.01.2024 г. включително.


Считано от 11 декември 2023 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2024 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2024 г.


За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

 

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящият номер на заявлението,генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

 

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

  1. Заявка за комбиниранена разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Превозвачи, които до 22.12.2023 г. не са изпратили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 16.12.2024 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на втория работен ден след изпращането на платежния документ и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2024 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 11 декември 2023 г. до 29 декември 2023 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латиница и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След 29.12.2023 г. разрешителни не се предоставят.

Напомняме, че използваните през 2023 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2024 г.


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2024 г.

Заповед РД-08-666/16.11.2023 г.


Считано от 30 август 2023 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г.


За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес: cemt@rta.government.bg следната информация:

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Превозвачи, които до 11.09.2023 г. не са представили платежно нареждане за заплащане на разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ. 

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 от 31 август 2023 г. до 11 септември 2023 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата, на латиница и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-628 от 24.11.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията ще бъде извършено преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще преразпредели ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  за 2023 г. по т. 6.2 и разрешителни разпределени, но неполучени или върнатите от превозвачите.

До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, отговарящи на условията на т. 1 и т. 2, които следва да подадат заявление по електронен път чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 11.08.2023 г.


Считано от 1 февруари 2023 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г.


За получаване на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

 

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящият номер на заявлението,  генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.

Превозвачи, които до 08.02.2023 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 01.02.2023г. до  09.02.2023 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч. След тази дата разрешителни не се предоставят.

За получаване на годишни  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латиница и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-628 от 24.11.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на 95 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 5 броя за Евро V и 90 броя за Евро VI. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 16.01.2023 г. до 23.01.2023 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, УЧАСТВАЩИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2023 г.

 

Считано от 19 декември 2022 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г.


За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

 

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящият номер на заявлението,генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

 

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

  1. Заявка за комбиниранена разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Превозвачи, които до 23.12.2022 г. не са изпратили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 15.12.2023 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на втория работен ден след изпращането на платежния документ и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 19 декември 2022 г. до 30 декември 2022 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латиница и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.

Напомняме, че използваните през 2022 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2023 г.

 


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Заповед № РД-08-628 от 24.11.2022 г.


Считано от 15 ноември 2022 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.


За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация: 

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящият номер на заявлението,  генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Превозвачи, които до 21.11.2022 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 15.11.2022 г. до  21.11.2022 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч. След тази дата разрешителни не се предоставят.

За получаване на годишни  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2022 г.

 Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена със Заповед № РД-08-475 от 16.11.2021 г., ще бъде извършено преразпределение на върнати от превозвачите годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, отговарящи на условията на т. 1 и т. 2, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 03.11.2022 г. до 17.30 часа на 09.11.2022 г.  


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се установи следното:

От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. към дата 25.10.2022 г. не са активирани 1824 броя от тях.
В тази връзка приканваме фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да заявят това писмено пред  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.11.2022 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 г.

Считано от 08.09.2022 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка:

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

 

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.

Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.

Превозвачи, които до 15.09.2022 г. не са изпратили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 от 08.09.2022 г. до 16.09.2022 г. включително в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.

За получаване на годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена със Заповед № РД-08-475 от 16.11.2021 г., ще бъде извършено преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще преразпредели ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  по т. 6.2 и разрешителни разпределени, но върнатите от превозвачите, общо 10 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 3 броя за Евро 6 и 7 броя за Евро 5, както и 222 броя краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, отговарящи на условията на т. 1 и т. 2, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 01.08.2022 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 г.

Считано от 27 януари 2022 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
Превозвачи, които до 07.02.2022 г. не са изпратили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 27.01.2022 г. до  07.02.2022 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч. За получаване на годишни  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
Напомняме, че използваните през 2021 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2022 г.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2022 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, разпределени, но не заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 7 дни след публикуване на съобщението, считано от 11.01.2021 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 г.

Считано от 13 декември 2021 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Заявка за комбиниране на разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.
Превозвачи, които до 23.12.2021 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 16.12.2022 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 13 декември 2021 г. до 23 декември 2021г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2021 г. годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници към тях следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2022 г.


Заповед РД-08-475/16.11.2021 г. за изменение на Заповед РД-08-433/09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията  за определяне на реда и условията за разпределението, използването и контрола по използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за международен превоз на товари по шосе за 2022 г.

Вижте цялата информация тук


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

Считано от 15.11.2021 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:
1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:00 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.
Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-420/24.11.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределени на  върнати годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 25.10.2021 г. до 17.30 часа на 07.11.2021 г.  


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2021 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. към дата 13.10.2021 г. не са активирани 2022 броя от тях.
В тази връзка призоваваме превозвачите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да заявят това писмено пред  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.10.2021 г.


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

Считано от 09.02.2021 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.
За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:
1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни следва да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. Превозвачи, които до 15.02.2021 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ на горепосочената електронна поща.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 09.02.2021 г. до 15.02.2021 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-420/24.11.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на общо 29 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 26 броя за Евро 6 и 3 броя за Евро 5, както и 16 броя краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г, които са разпределени, но не са заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 14.01.2020 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2021 Г.

Считано от 16 декември 2020 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Заявка за комбиниране на разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.
Превозвачи, които до 23.12.2020 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 15.12.2021 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ
и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 16 декември 2020 г. до 23 декември 2020 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2020 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2021 г.


На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г.

Заповед № РД-08-420 от 24.11.2020 г.


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

В срок до 04.11.2020 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително по 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация”.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-565/28.11.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 14 дни след публикуване на съобщението,  считано от 06.10.2020 г.


28.07.2020 г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

В срок до 07.08.2020 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2020 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. към днешна дата не са активирани 2281 броя от тях.
В тази връзка призоваваме фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да ги върнат доброволно в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-565/28.11.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 14 дни след публикуване на съобщението,  считано от 29.06.2020 г.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, използващи годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Заповед за допълнение на Заповед РД-08-565 от 28.11.2019 г. за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на товари по шосе, предоставени от Международния транспортен форум за 2020 г.

Вижте цялата информация тук


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, използващи годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на корона вирус и решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за въвеждане на извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме всички превозвачи, че срока за подаване на справките-отчет за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за първото тримесечие на календарната година се удължава до 13.05.2020г.


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

В срок от 27.01.2020 г. до 07.02.2020 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 07.02.2020 г.
Превозвачи, които до този срок не са представили копие от платежно нареждане за краткосрочните разрешителни, не получават разпределените им такива.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2020 Г.

Считано от 16 декември 2019 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:

1. Документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дължимата държавна такса се счита за платена, когато дължимата сума е постъпила по посочената по-долу сметката на ИА “АА”, но не по- късно от 31.12.2019 г. В платежния документ следва да се посочи в основанието за плащане и входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 31 декември 2019 г. 
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 14.12.2020 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321  от 16 декември 2019 г. до 31.12.2019 г. в работни дни от 10:00 ч. до 17:30 ч.  
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2019 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 31.01.2020 г.


EKMT 2020

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че ще могат да подават  заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. по електронен път, чрез информационната система на агенцията след 12.00 часа от 29.11.2019 г.


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.

В срок до 22.11.2019 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 22.11.2019 г. Краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще бъдат предоставяни от  централно управление на ИА „Автомобилна администрация”, адрес: гр. София, ул. „Гурко“ № 5.
Превозвачи, които до този срок не са представили копие от платежно нареждане за краткосрочните разрешителни, не получават разпределените им такива.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че подаването на заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извършва единствено по електронен път, чрез информационната система на агенцията. Превозвачи, които използват ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г. вече имат предоставен достъп, чрез който ще могат да подават заявленията си. Превозвачи, които желаят да участват в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. и които не са използвали ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г., трябва писмено да уведомят Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за адрес на електронната си поща, в срок не по-късно от 20.11.2019 г. Същото важи и за превозвачи с достъп до информационната система, които са сменили адреса на електронната си поща.
Уведомления се подава в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или на териториалните ѝ структури от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Достъпът до информационната система ще бъде предоставен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.11.2019 г.


На вниманието на българските превозвачи

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-531/05.12.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията(Заповедта), Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, участвали на първоначалното разпределение, които са подали заявление съгласно т. 3  и отговарящи на т. 1 и т. 2 от Заповедта.  Заявления могат да се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията, в срок до 08.11.2019 г.


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.


В срок до 05.09.2019 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 05.09.2019 г. Превозвачи, които до този срок не са представили копие от платежно нареждане за краткосрочните разрешителни, не получават разпределените им такива.


Важно съобщение във връзка с отчитането на използваните годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Във връзка с получена информация от превозвачи за известни затруднения с новото електронно отчитане на използваните годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и в предвид, че такова отчитане се извършва за първи път, Ви уведомяваме, че срока за електронно отчитане на използваните през първото тримесечие годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни се удължава до 31.05.2019 г.


Считано от 01.02.2019 г. до 08.02.2019 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 770 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 08.02.2019 г.
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.


Считано от 27 декември 2018 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ коригирано към 18 часа на 27.12.2018 г. разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 10 януари 2019 г. 
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 13.12.2019 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321  от 27 декември 2018 г. до 10 януари 2019 г. в работни дни от 9:00 ч. до 17:30 ч. и на 29 декември 2018 г. (събота) от 9:00 ч. до 15:00 ч.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2018 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 31.01.2019 г.


Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с подаването на заявления за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. Ви информираме, че списъкът на пътните превозни средства, с които се кандидатства - Приложение № 2, следва да бъде записан във формат Word (.doc или .docx) на електронния носител.


EKMT 2019


Считано от 28 ноември 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.  
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. 


Считано от 09 октомври 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 210 лв.  (пропорционално на оставащите 3 месеца до края на годината).
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. 


Считано от 16 февруари 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 21 февруари 2018 г. Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.


СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 22 декември 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 5 януари 2018 г. (петък). Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 03.12.2018 г.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2018 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 313  от 22 декември 2017 г. до 17:30 ч. на 5 януари 2018 г. (петък).

След тази дата разрешителни не се предоставят.


EKMT 2018

ЗАПОВЕД № РД – 08 - 480 / 22.11.2017 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложения 3 и 4


Считано от 22 ноември 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по сметка на ИА “АА”.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачите на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 24 ноември  2017 г. Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Ани 93- Г.Петков 06“ ЕООД

7376

-

6

-

-

-

 

-

-

2

„Дискордиа“ АД

4927

-

10

-

-

-

-

-

-

3

„Диана Трейд“ ООД

4383

-

1

-

-

-

-

-

-

4

„Гранит – 22“ ЕООД

4044

-

3

-

-

-

-

3

-

5

„Севън 1 Корпорейшън“ ЕООД

17559

-

2

-

-

-

-

-

-

6

„Ипи М Транспорт“ ЕООД

14743

-

1

-

-

-

-

-

-

7

„Синг Транс“ ЕООД

2371

-

2

-

-

-

-

2

-

8

„Анималс експрес - 75“ ЕООД

9709

-

1

-

-

-

-

-

-

9

„Зеро Пойнт Груп“ ООД

5022

-

1

-

-

-

-

1

-

10

„Тис комерс“ ООД

2907

-

1

-

-

-

-

-

-

11

„Виза Транс“ ЕООД

7656

-

2

-

-

-

-

-

2


Считано от 13 ноември 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 15 ноември 2017 г.

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Монопол 08“ ООД

13374

-

2

-

-

-

2

-

-

2

„Ками“ ООД

3810

1

-

-

-

-

-

-

-

3

„Сием Спед“

12538

-

1

-

-

-

-

-

1

4

„Гран БГ“ ООД

16301

-

2

-

-

-

-

2

-

5

„Експрес М“ ООД

3259

-

8

-

-

-

-

-

-

6

„Хаж Транс“ ООД

11911

-

4

-

-

-

-

-

4

7

„Ив Транс“ ООД

6784

-

3

-

-

-

-

-

-

8

„Логис Транс“ ЕООД

1080

-

24

-

-

-

-

-

-

9

„Европа Транс“ ЕООД

0822

-

15

-

-

-

-

-

-

10

„Паоло Комерс“ ООД

3978

-

4

-

-

-

-

3

-

11

„Юниън Транс“ ЕООД

5998

-

4

-

-

-

-

-

-

12

„БГ- Димитър Димитров“ ЕООД

10110

-

8

-

-

-

-

-

-

13

„Булгариан Глобал Лоджистик“ ЕООД

14752

-

3

-

-

-

-

-

-

14

„Мирков – Ангел Мирков“ ЕТ

8650

-

2

-

-

-

-

-

2

15

„Ендорсс“ ЕООД

12512

-

5

-

-

-

-

-

-

16

„Ани 93 – Г.Петков 06“ ЕООД

7376

4

-

-

-

-

-

-

-

17

„Делфин Глобал Логистик“ ЕООД

14154

-

5

-

-

-

-

-

-

18

„Никтранс Сираков“ ЕООД

5424

-

2

-

-

-

-

2

-

19

„Антоанета- Ц Г. Дончев“ ЕТ

1482

-

17

-

-

17

-

-

-

20

„Кристина 2008“ ООД

9964

-

5

-

-

-

-

-

-

21

„Викизар“ ООД

4193

-

2

-

-

2

-

-

-

22

„Еврогаз“ ЕООД

6250

-

5

-

-

-

-

5

-

23

„Дечета“ ЕООД

3777

-

2

-

-

-

-

-

-

24

„Ди Ейч Ви Груп“ ЕООД

12462

-

1

-

-

-

-

-

-


Считано от4 август 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 11 август 2017 г. 


Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Кале Транс“ ЕООД

15681

1

-

-

-

-

-

-

-

2

„Аллтрак Транспорт“ ООД

8029

1

-

-

-

-

-

-

-

3

„Ани 93-Г.Петков 06“ ЕООД

7376

4

-

-

-

-

-

-

-

4

„Хаж Транс“ ООД

11911

1

-

-

-

-

-

-

1

5

„Деа Транс“ ООД

9011

1

-

-

-

-

-

-

1

6

„БГ-Димитър Димитров“ ЕООД

10110

-

5

-

-

-

-

-

-

7

„Логис Транс“ ЕООД

1080

-

5

-

-

-

-

-

-

8

„Колимар Костурски и сие“ СД

3733

-

10

-

-

-

-

-

-

9

„ТрабзонУлусларарасъНаклииат“ ООД

6865

-

5

-

-

-

-

-

-

10

„Даф Транс“ ЕООД“ ООД

6219

-

10

-

-

-

-

-

-

11

„Мирков-Ангел Мирков“ ЕТ

8650

1

-

-

-

-

-

-

-

12

„Кушку Транс“ ЕООД

5773

-

5

-

-

-

-

-

-

13

„Доан-69 – Сунай Караасан“ ЕТ

3930

2

-

-

-

-

-

-

-

14

„Лидер Агро БГ“ ЕООД

11819

4

-

-

-

-

-

-

-

15

„Юниън Транс“ ЕООД

5998

2

-

-

-

-

-

-

-


Считано от 5 юни 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 15 юни 2017 г. 

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Кушку Транс“ ЕООД

5773

1

-

-

-

-

-

-

-

2

„Дискордиа“ АД

4927

1

-

-

-

-

-

-

-

3

„Експрес Логистик“ ООД

5755

1

-

-

-

-

-

-

-

4

„Ани 93 – Г.Петков 06“ ЕООД

7376

1

-

-

-

-

-

-

-


Считано от 20 март 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 24 март 2017 г. 

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„РЕМА- ОГИСТИК“ ЕООД

13146

-

5

-

-

-

-

5 м

-

2

„БГ – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ“ ЕООД

10110

-

5

-

-

-

-

5 м

-

3

„АНТОАНЕТА–Ц Г.ДОНЧЕВ“ ЕТ

1482

1

-

-

-

1

-

1

-

4

„ИВАЙЛО–2001–МАРИЙКА ТОДОРОВА“ ЕТ

6336

-

-

-

-

-

-

-

-


Считано от 23февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 1 март 2017 г. 

Вижте цялата информация тук


Считано от 03февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 10 февруари 2017 г.

Вижте цялата информация тук


11.01.2017г.

Считано от 11януари 2017 г.ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 20 януари 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 13 декември 2016 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

 

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 23 декември 2016 г. (петък). Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 02.12.2017 г.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2017 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 318  от 13 декември 2016 г. до 17:30 ч. на 23 декември 2016 г. (петък).

                        След тази дата разрешителни не се предоставят.


EKMT 2017

ЗАПОВЕД № РД – 08 - 478 / 13.10.2016 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложения 3 и 4


Считано от 10 февруари 2016 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. 
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 19 февруари 2016 г. 

ИМЕ НА ФИРМА

ЛИЦЕНЗ №

БРОЙ ГОДИШНИ ЕКМТ/СЕМТ
РАЗРЕШИТЕЛНИ

БРОЙ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ

1

"Колимар Костурски и сие" СД

3733

1

-

2

„Ведек“ЕООД

10367

1

 -

3

"Юниън Транс" ЕООД

5998

3

 -

4

 „Кушку Транс“ЕООД

5773

-

6

5

„Ник – Транс 90“ООД

7266

1

-

6

„Бултранс“ЕООД

7006

1

-

7

„Ива Транспорт“ЕООД

4747

1

-

8

„Рувен Транс“ЕООД

13267

1

-

9

„Н и Н Транспорт Логистика“АД

5151

3

3

10

„Анимал Експрес – 75“ЕООД

9709

1

3

11

"БГ Макс Транс" ЕООД

5328

1

-

12

„Нико Транс“ ЕООД

6392

2

-

 

 

Общо:

16

12


Считано от 21януари 2016 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 29 януари 2016 г. 

ИМЕ НА ФИРМА

ЛИЦЕНЗ №

БРОЙ ГОДИШНИ ЕКМТ/СЕМТ
РАЗРЕШИТЕЛНИ

БРОЙ КАРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ

1

"Стидан - 97" ООД

1835

0

12

2

"Логитранс 2014" ООД

11486

1

 0

3

"Сит 2007" ЕООД

8544

3

 0

4

"Меф Лоджистик" ООД

8673

7

 0

5

"Транс Груп Интернешънъл" ЕООД

1661

5

48

6

"Никтранс Сираков" ЕООД

5424

2

 0

7

"Краси Сираков" ЕООД

6491

3

 0

8

"Логис Транс" ЕООД

1080

6

24

9

"Тоши Транс" ЕООД

1449

3

 0

10

"БГ- Димитър Димитров" ЕООД

10110

1

12

11

"Евро Хикс" ООД

3471

1

 0

12

"Вили ЛМ" ЕООД

5021

2

 0

13

СД "Финдра - 1001- Христов и съдружие"

0613

1

 0

14

"Ив Транс" ООД

6784

1

 0

15

"Максима Транс" ЕООД

9951

5

 0

16

"БРФ Лоджистик" ЕООД

2218

2

 0

17

"Делфин - Галя Делчева" ЕТ

2570

4

 0

18

"Уинтранс" ЕООД

4109

1

 0

19

"Мемо 73" ЕООД

4461

1

 0

20

"Юпи- Никола Христов" ЕТ

3208

1

 0

21

"Арон Логистик" ООД

7626

1

 0

22

"Каролина Ко" ЕООД

0498

2

 0

23

"Тара Комерс" ООД

3587

1

 0

24

"АИТ Интернешънъл Транспорт"

0985

0

84

25

"Арка" ООД

7415

1

 0

26

"Рема Логистик" ЕООД

13146

1

 0

27

"Ендорсс" ЕООД

12512

2

 0

28

"Колимар Костурски и сие" СД

3733

4

12

29

"Мано - 99 Манол Игнатов" ЕТ

7335

1

 0

30

"Апет Транс" ЕООД

10780

1

 0

31

"Ив Ми Транс" ЕООД

3612

1

12

32

"Дискордиа" АД

4927

20

 0

33

"Янис Хасково" ЕООД

3866

1

 0

34

"Антоанета - Ц Георги Дончев" ЕТ

1482

4

 0

35

"Ава Транс" ООД

1907

2

 0

36

"Ивайло 2001- Марийка Тодорова" ЕТ

6336

1

 0

37

СД" Хиби - Спед- Борисов,Миткова и Сие"

7869

1

 0

38

"Ани 93- Г.Петков 06" ЕООД

7376

15

 0

39

"ЕДН Логистика" ООД

13051

1

 0

40

"Юдо Ерк" ЕООД

3620

1

 0

41

"Хастранс" ЕООД

3739

1

 0

42

"Интербул Транспорт" ООД

6522

1

 0

43

"КС Логистикс" АД

3895

11

36

44

"Виза Транс" ЕООД

7656

1

 0

45

" Декра Транс" ООД

7847

1

24

46

"Монопол 08" ООД

13374

1

 0

47

"Викизар" ООД

4193

0

12

48

"Юниън Транс" ЕООД

5998

4

0

49

"Сием Спед" ООД

12538

0

12

50

"Хаж Транс" ООД

11911

1

 0

51

"Европа Транс" ЕООД

0822

13

96

52

"Империал шпед" ЕООД

2783

2

 0

53

"Нелис груп" ЕООД

5025

1

 0

54

"Ками" ООД

3810

5

12

55

"Тео Транс 2013" ЕООД

6180

1

 0

56

"Пенчо Чолаков" ЕТ

8720

1

 0

57

"РГЛ Логистик" ЕООД

8990

1

 0

58

"Ти Еф Ти" ООД

5566

4

 0

59

"Спийд ТП" ООД

4450

4

12

60

"Симперто" ООД

4803

3

24

61

"Годжи Транс 2004" ЕООД

7181

1

 0

62

"Луканов- Елена Луканова" ЕТ

4914

1

 0

63

"Ник Автотранспорт" ЕООД

6794

1

 0

64

"Доан-69- Сунай Караасан" ЕТ

3930

7

14

65

"Експрес Логистикс" ООД

5755

2

 0

66

"Бултранском -2011" ООД

13907

1

 0

67

"Даф Транс" ЕООД

6219

7

 0

68

"Стийл Интер Трейд" ООД

11274

2

 0

69

"Тентранс" ЕООД

6771

2

 0

70

"Ангел Дудов-Димитър Дудов" ЕООД

10261

6

 0

71

Тоше 2001 ООД

1328

2

 0

72

Братя Сотеви ООД

6660

2

 0

73

Аллтранс ООД

8360

9

 0

74

Цветков ЕООД

0766

1

 0

75

Трансис ЕООД

5432

1

 0


Считано от 16 декември 2015 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 30 декември 2015 г. (сряда). Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 30.11.2016 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2016 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321 от 16 декември 2015 г. до 17:30 ч. на 30 декември 2015 г. (сряда). След тази дата разрешителни не се предоставят.


EKMT 2016

ЗАПОВЕД № РД – 08 - 577 / 11.11.2015 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложения 3 и 4


Считано от 23 декември 2014 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 1560 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 130 лв.
От 1 януари 2015 г. таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв. и таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
3. оригинали на част I на свидетелството за регистрация на собствените превозни средства, с които са кандидатствали в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.
4. попълнена заявка за разпределение на одобрените валидности по образец.

Предоставянето на годишните и краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2015 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321 от 23 декември 2014 г. до 17:30 ч. на 16 януари 2015 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.


Разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.


EKMT 2015

ЗАПОВЕД № РД – 08 – 646 / 25.11.2014 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.

Приложение 1

Приложения 2 и 3


Считано от 24 ноември 2014 г. в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5 се приемат заявления за кандидатстване за разпределение на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ за 2015 г.
Кандидатите за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни подават заявление по образец – Приложение № 1, със съответните приложени документи.
Заявленията се приемат до 5 декември 2014 г. – 17:30 часа.

Приложение № 1


Предоставени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г.


Последващо разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. ще се извърши между фирмите, отговарящи на изискванията на т. 6 от Методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. Заявленията за участие, съгласно изискванията на т. 6.1 от цитираната методика, ще се приемат в срок до 21 януари 2014 г. в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”.

Считано от 20 декември 2013 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. на базата на утвърдено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :


Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
3. оригинали на част I на свидетелството за регистрация на собствените превозни средства, с които са кандидатствали в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.
Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 1560 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 130 лв.
Предоставянето на годишните и краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 2, стая № 205 от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17:30 ч. на 10 януари 2014 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.

Разпределение ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.

ИА “Автомобилна администрация” информира, че квотата от ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г. е, както следва:

Вид ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

„Евро III сигурен”

„Евро V сигурен”

Брой на годишните разрешителни

60 бр.

1160 бр.

Брой на краткосрочните разрешителни

168 бр.

3480 бр.


Методика от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014


Във връзка с кампанията за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.. ИА „Автомобилна администрация” публикува доклад на Работната група по т. 5 на Заповед № РД-08-629/11.11.2013г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Виж приложението.


EKMT 2014

ЗАПОВЕД № № РД-08-629 / 11.11.2013 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.

Приложение 1

Приложения 2 и 3


Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


ЗАПОВЕД № РД – 08 – 678 / 14. 11. 2012г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г.

Приложение 1

Приложения 2 и 3

 

ЕКМТ / СЕМТ разрешителните се предоставят на превозвачите само срещу представяне на документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ / СЕМТ разрешителното.

Таксата за 1 бр. Годишно ЕКМТ / СЕМТ разрешителни е 1560 лв.

Таксата за 1 бр. Краткосрочно (месечно) ЕКМТ / СЕМТ разрешително е 130 лв.

Предоставянето на ЕКМТ / СЕМТ разрешителните за 2013 г. се извършва от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17.30 ч. На 11януари 2013 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.

 

Превозвачи, на които са предоставени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 11 януари 2013 г. Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.

 

Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 30.11.2013 г.

 

Разпределение ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г.


Scroll to top