Достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.


Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.


 

I. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ приет с ПМС № 272 от 29.11.2013 г., (обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.).
Основните задачи на агенцията, произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата, са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.


II. Регистрите, които Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ периодично осъвременява и е публикувала на интернет страницата си са:

ДИРЕКЦИЯ "ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

1. Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта;
2. Списък на определените и нотифицирани технически служби за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС;
3. Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства;
3. Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО;
4. Списък на технически служби по Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на Обединените нации;
5. Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства:
- КТП V категория;
- КТП L категория;
- КТП, извършващи преглед по ЕКМТ;
6. Списък на КТП, получили разрешение за извършване на проверка на газови уредби;
7. Всички КТП.

ДИРЕКЦИЯ "ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

1. Учебни центрове;
2. Психологически лаборатории;
3. Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
4. Квалификация на водачи;
5. Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари.

ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ"

1. Превоз на пътници и товари:
1. 1. Валидни международни лицензи за превоз на товари;
1. 2. Валидни международни лицензи за превоз на пътници;
1. 3. Валидни вътрешни лицензи за превоз на товари;
1. 4. Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници; 
1. 5. Удостоверения за регистрация за таксиметров превоз на пътници;
1. 6. Бюра за обслужване на превозвачи.

2. Автогари:
2. 1. Списък с автогарите на територията на Република България в съответствие с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.
3. Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони, за които се отпуска субсидия за 2016 г., съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.).

ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ"

1. Списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари;
2. Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП.

III. Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, утвърдени със Заповед № РД-01-125/12.06.2008 г. на изпълнителния директор, изменени със Заповед № РД-08-2/20.02.2014 г.

IV. Образец на заявление за достъп до обществена информация

V. Образец на протокол за предоставяне на достъп Приложение № 5


Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“


Scroll to top