Санкции, налагани от ЕС

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕПРАВОМЕРНО НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ

На територията на Европейския съюз действат еднакви правила за времето на управление, прекъсванията и почивките на водачите и използването на тахографите. Въпреки това тълкуването и прилагането на правилата в различните държави членки се различава, което създава сериозни проблеми за водачите и транспортните предприятия. С цел хармонизиране на различните практики за контрол организацията Euro Contrôle Routeразработи формуляр за предоставяне на информация за неправомерно наложени санкции, който може да се използва в случаите, когато не сте съгласни с наложената Ви санкция. Изпратената от Вас информация по формуляра ще помогне на Euro Contrôle Route да получи по-добра представа за различните практики за контрол и на базата на тази информация ще има възможност да оказва въздействие върху тях, което от своя страна ще доведе до тяхното хармонизиране и съответно до намаляване на проблемите за водачите и транспортните предприятия.

 

Важно: Изпращането на информацията по формуляра не е процедура за обжалване на наложената санкция, следователно тя не може да бъде преразгледана или отменена. За обжалване на наложената санкция е необходимо да се обърнете към компетентния орган, който я е наложил.

 

Формуляр за предоставяне на информация за неправомерно наложени санкции:

 

Указания за попълване на формуляра за предоставяне на информация за неправомерно наложени санкции

 

Формуляр за предоставяне на информация за неправомерно наложени санкции се състои от 21 въпроса, като въпросите с удебелен шрифт се попълват задължително. Полетата с въпросите се попълват по следния начин:

 

1. В полето “Nationality of controlled vehicle” (“Националност на контролираното превозно средство”) се избира страната, в която е регистрирано превозното средство.

 

2. В полето “Country of control” (“Страна на контрола”) се избира страната, в която е извършена проверката на превозното средство.

 

3. В полето “Controlling service” (“Контролиращ орган”) се избира вида на органа извършил проверката на превозното средство, както следва:

- “Inspection service” (“Инспектиращ орган”);

- “Police” (“Полиция”);

- “Customs” (“Митници”);

- “Other” – enter field (“Друг” – попълва се в празното поле).

 

4. В полето “Date of control” (“Дата на контрола”) се избира датата, на която е извършена проверката на превозното средство във вида “day month year” (“ден месец година”).

 

5. В полето “Type of tachograph” (“Тип на тахографа”) се избира типа на тахографа, с който е оборудвано превозното средство, както следва:

- “None” (“Без”);

- “Analog” (“Аналогов”);

- “Digital” (“Дигитален”).

 

6. В полето “Fined violation” (“Извършено нарушение”) се избира нормативния акт, съгласно, който е извършено нарушението, както следва:

 

 “Driving and rest periods: EC Regulation 561/2006” (“Периоди на управление и почивка: Регламент (ЕО) № 561/2006”)

При отбелязване на това поле се избира вида на извършеното нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006, както следва:

- “> 9 driving hours, Reg 561/2006 art 6.1” (“управление повече от 9 часа, Регламент 561/2006 чл. 6.1”);

- “> 10 driving hours, Reg 561/2006 art 6.1” (“управление повече от 10 часа, Регламент 561/2006 чл. 6.1”);

- “> 56 driving hours, Reg 561/2006 art 6.2” (“управление повече от 56 часа, Регламент 561/2006 чл. 6.2”);

- “> 90 driving hours, Reg 561/2006 art 6.3” (“управление повече от 90 часа, Регламент 561/2006 чл. 6.3”);

- “> 4,5 hour driving period, Reg 561/2006 art 7” (“период на управление по-голям от 4,5 часа, Регламент 561/2006 чл. 7”);

-“< 45 min break, Reg 561/2006 art 7” (“прекъсване по-малко от 45 минути, Регламент 561/2006 чл. 7”);

- “15+30 min break not good, Reg 561/2006, art 7” (“прекъсването от 15+30 минути не е достатъчно, Регламент 561/2006 чл. 7”);

- “< 11 hours rest, Reg 561/2006 art 8.2” (“почивка по-малка от 11 часа, Регламент 561/2006 чл. 8.2”);

- “< 9 hours rest, Reg 561/2006 art 8.2” (“почивка по-малка от 9 часа, Регламент 561/2006 чл. 8.2”);

- “< 3+9 hours rest, Reg 561/2006 art 8.2” (“почивка по-малка от 3+9 часа, Регламент 561/2006 чл. 8.2”);

- “multiple crew < 9 hours rest, Reg 561/2006 art 8.5” (“при екипно управление почивка по-малка от 9 часа, Регламент 561/2006 чл. 8.5”);

- “< 24 hours rest, Reg 561/2006 art 8.6” (“почивка по-малка от 24 часа, Регламент 561/2006 чл. 8.6”);

- “< 45 hours rest, Reg 561/2006 art 8.6” (“почивка по-малка от 45 часа, Регламент 561/2006 чл. 8.6”);

- “Rush bonus, Reg 561/2006 art 10.1” (“премия за бързане, Регламент 561/2006 чл. 10.1”).

 

 “Declaration of activities (employer’s certificate/ leave letter/etc.)” (“Декларация за дейности (удостоверение от работодателя / писмо за почивка / и т.н.)”)

При отбелязване на това поле се избира вида на извършеното нарушение, както следва:

-“No declaration of activities present” (“Не съществува декларация за дейности”);

- “Declaration of activities is present, but not displayed” (“Съществува декларация за дейности, но не е представена”).

 

 “Use of tachograph: EC Regulation 3821/85” (“Използване на тахограф: Регламент (ЕИО) № 3821/85”)

При отбелязване на това поле се избира вида на извършеното нарушение съгласно Регламент (ЕИО) № 3821/85, както следва:

- “No (approved) tachograph present, Reg 3821/85 art 3.1” (“Няма (одобрен) тахограф, Регламент 3821/85, чл. 3.1”);

- “Tachograph does not function properly, Reg 3821/85 art 13” (“Тахографа не функционира правилно, Регламент 3821/85, чл. 13”);

- “Incorrect use of tachograph, Reg 3821/85 art 13” (“Неправилно използване на тахографа, Регламент 3821/85, чл. 13”);

- “Not enough empty tachograph disks present, Reg 3821/85 art 14.1” (“Няма достатъчно празни тахографски листа, Регламент 3821/85, чл. 14.1”);

- “Use of unapproved tachograph disks, Reg 3821/85 art 14.1” (“Използване на неодобрени тахографски листа, Регламент 3821/85, чл. 14.1”);

- “Not enough printing paper present, Reg 3821/85 art 14.1” (“Няма достатъчно хартия за отпечатване, Регламент 3821/85, чл. 14.1”);

- “Driver has more than 1 valid driver card, Reg 3821/85 art 14.4” (“Водача притежава повече от една валидна карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 14.4”);

- “Driver using someone else’s driver card, Reg 3821/85 art 14.4” (“Водача използва чужда карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 14.4”);

- “Driver uses a defective or expired driver card, Reg 3821/85 art 14.4” (“Водача използва непълна или изтекла карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 14.4”);

- “Use of dirty, illegible or damaged tachograph disks or driver card, Reg 3821/85 art 15.1” (“Използване на замърсени, нечетливи или повредени тахографски листа или карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 15.1”);

- “Untimely replacement of poorly functioning / stolen driver card, Reg 3821/85 art 15.1” (“Не навременна замяна на недобре функционираща / открадната карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 15.1”);

- “Incorrect use of tachograph disk or driver card, Reg 3821/85 art 15.2” (“Неправилно използване на тахографски лист или карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 15.2”);

- “Unauthorised removal of the tachograph disk or driver card, Reg 3821/85 art 15.2” (“Неразрешено изваждане на тахографски лист или карта на водача, Регламент 3821/85, чл. 15.2”);

- “Use of tachograph disk for longer than the period for which it was intended, Reg 3821/85 art 15.2” (“Използване на тахографски лист по-дълго от периода, за който е предназначен, Регламент 3821/85, чл. 15.2”);

- “Failure to use manual input although this is necessary, Reg 3821/85 art 15.2” (“Неизползване на ръчни записи, въпреки че това е необходимо, Регламент 3821/85, чл. 15.2”);

- “Tachograph disk or driver card in the wrong position, Reg 3821/85 art 15.2” (“Тахографския лист или картата на водача е поставена на грешно място, Регламент 3821/85, чл. 15.2”);

- “Time clock does not correspond to official time in the country, Reg 3821/85 art 15.3” (“Времето на часовника не съответства на официалното време в страната, Регламент 3821/85, чл. 15.3”);

- “Incorrect operation of the switching units, Reg 3821/85 art 15.3” (“Неправилно задействане на превключващите механизми, Регламент 3821/85, чл. 15.3”);

- “Incorrect operation of the switching units, Reg 3821/85 art 15.5” (“Неправилно задействане на превключващите механизми, Регламент 3821/85, чл. 15.5”);

- “Incorrect or no name filled in on the tachograph disk, Reg 3821/85 art 15.5” (“Неправилно или няма име попълнено на тахографския лист, Регламент 3821/85, чл. 15.5”);

- “Incorrect or no date / place filled in on the tachograph disk, Reg 3821/85 art 15.5” (“Неправилно или няма дата / място попълнено на тахографския лист, Регламент 3821/85, чл. 15.5”);

- “Incorrect or no kilometrage filled in on the tachograph disk, Reg 3821/85 art 15.5” (“Неправилно или няма показание на километропоказателя попълнено на тахографския лист, Регламент 3821/85, чл. 15.5”);

- “Incorrect or no registration number filled in on the tachograph disk, Reg 3821/85 art 15.5” (“Неправилен или няма регистрационен номер попълнен на тахографския лист, Регламент 3821/85, чл. 15.5”);

- “No or wrong country symbol entered, Reg 3821/85 art 15.5a” (“Няма или грешно въведен символ на страната, Регламент 3821/85, чл. 15.5а”);

- “Failure to cooperate on the control, Reg 3821/85 art 15.7” (“Отказ за съдействие по време на проверка, Регламент 3821/85, чл. 15.7”);

- “No data from the current day present, Reg 3821/85 art 15.7” (“Няма данни от текущият ден, Регламент 3821/85, чл. 15.7”);

- “No data from the preceding 28 days present, Reg 3821/85 art 15.7” (“Няма данни от предходните 28 дни, Регламент 3821/85, чл. 15.7”);

- “Manipulation of the data, Reg 3821/85 art 15.8” (“Манипулиране на данните, Регламент 3821/85, чл. 15.8”);

- “Manipulation of the tachograph, Reg 3821/85 art 15.8” (“Манипулиране на тахографа, Регламент 3821/85, чл. 15.8”);

- “Equipment present which can be used for manipulation of data or the device, Reg 3821/85 art 15.8” (“Има оборудване, което може да се използва за манипулиране на данните или на уреда, Регламент 3821/85, чл. 15.8”);

- “Defective device not repaired by an authorised workplace, Reg 3821/85 art 16.1” (“Повреден уред, който не е ремонтиран от упълномощен сервиз, Регламент 3821/85, чл. 16.1”);

- “Defective device not repaired en route by an authorised workplace, Reg 3821/85 art 16.1” (“Повреден уред, който не е ремонтиран на пътя от упълномощен сервиз, Регламент 3821/85, чл. 16.1”).

 

“Other international regulations” (“Други международни правила”)

При избиране на това поле се описва вида на нарушението и се посочва съответния нормативен акт.

 

“Other national regulations” (“Други национални правила”)

При избиране на това поле се описва вида на нарушението и се посочва съответния нормативен акт.

 

7. В полето “During driving and rest periods: how many too many or too few driven or rested?” (“По време на периоди на управление и почивка: колко повече или по-малко се управлява или почива?”) се посочват часовете и минутите, които са повече от часовете за управление или по-малко от часовете за почивка.

 

8. В полето “Amount of fine?” (“Размер на санкцията?”) се посочва размера на санкцията и се избира съответната валута.

 

9. В полето “Driving can imposed because of too much driving or too little rest?” (“Управлението може да се наложи поради повече управление или по-малка почивка?”) се избира, както следва:

○ “Yes” (“Да”);

○ “No” (“Не”).

 

10. В полето “Why do you see the fine is a disproportional?” (“Защо считате, че санкцията е наложена неправомерно?”) се посочва причината, поради която считате, че наложената санкция е неправилна, а именно:

○ “no, inappropriate, because” (“неподходяща е защото”);

○ “one minute issue” (“въпроса с едната минута”);

○ “accident / tailback” (“катастрофа”);

○ “full parking place” (“пълно място за паркиране”);

○ “driving on to safe parking place” (“управление до безопасно място за паркиране”);

○ “Vehicle does not fall under the regulation (e.g. < 3500 kg)” (“превозното средство не попада в обхвата на регламента (например: по-малко от 3500 kg)”);

○ “Out of scope on the basis of International exemption (Reg 561/2006 art 3)” (“извън обхвата на базата на международни изключения (Регламент 561/2006 чл. 3)”);

○ “Out of scope on the basis of National exemption (Reg 561/2006 art 13/14)” (“извън обхвата на базата на национални изключения (Регламент 561/2006 чл. 13 / 14)”);

○ “Declaration of activities requested for something other than illness, annual holiday or driving of a vehicle that falls outside the regulation” (“изисква се декларация за дейности различни от болест, годишна отпуска или управление на превозно средство попадащо извън обхвата на регламента”);

○ “party-time driver” (“водача управлява от време на време”);

○ “leave other than annual holiday” (“отпуска различна от годишната отпуска”);

○ “weekend rest” (“седмична почивка”);

○ “just started as driver” (“току що е започнал като водач”);

○ “other” – enter field (“друго” – попълва се празното поле);

○ “other” – enter field (“друго” – попълва се празното поле);

○ “appropriate, but too high” (“подходяща, но твърде висока”);

○ “the same violation already fined previously” (“за същото нарушение е наложена санкция преди това”);

○ “the same violation already controlled previously but not fined at that time” (“същото нарушение е проверявано преди това, но не е наложена санкция по това време”);

○“other” – enter field (“друго” – попълва се празното поле).

 

11. В полето “Did you find the control officer to be a professional?” (“Считате ли, че инспектора е професионалист?”) се избира, както следва:

○ “Yes” (“Да”);

○ “No” (“Не”).

 

12. В полето “Handling by inspector?” (“Отношение от инспектора?”) се избира, както следва:

○ “Correct” (“Правилно”);

○ “Incorrect” (“Неправилно”).

 

13. В полето “How long did the control last (without possible driving ban)?” (“Колко продължи проверката (бъз възможната забрана за управление)?”) се записва продължителността на проверката във формата “hours minutes” (“часове минути”).

 

14. В полето “Cause of violation (several answers possible)?” (“Причина за нарушението (възможни са няколко отговора)?”) се посочва причината за нарушението, както следва:

○ “Inadequate knowledge of the rules” (“Недостатъчно познаване на правилата”);

○ “Unclear how rules must be complied with” (“Не е ясно как правилата трябва да се спазват”);

○ “Financial interest in violating the rules” (“Финансов интерес от нарушаване на правилата”);

○ “Rules are absurd” (“Правилата са абсурдни”);

○ “Rules don’t fit with the practice” (“Правилата не съответстват на практиката”);

○ “Other” – enter field” (“Друго” – попълва се празното поле).

 

15. В полето “When was the alleged violation committed?” (“Кога е извършено съмнителното нарушение?”) се посочва периода, в който е извършено нарушението, което считате, че е съмнително, а именно:

○ “current day” (“текущия ден”);

○ “within the preceding 28 days” (“в рамките на предходните 28 дни”);

○ “... days ago” (“ преди ... дни”). В празното поле се посочва точно преди колко дни е извършено нарушението.

 

16. В полето “Type of transport?” (“Вид на превоза?”) се посочва вида на извършвания превоз, както следва:

○ “Passenger transport” (“Превоз на пътници”);

○ “Professional goods transport” (“Превоз на товари”);

○ “Own Transport” (“Превоз за собствена сметка”);

○ “Non-commercial transport” (“Нетърговски превоз”).

 

17. В полето “Has your company formally lodged a complaint against the fine?” (“Вашето транспортно предприятие официално подало ли е жалба срещу санкцията?”) се посочва дали транспортното предприятие официално е подало жалба срещу санкцията, както следва:

○ “Yes” (“Да”);

○ “No, why not?” (“Не, защото?”). В празното поле се посочва причината, поради която транспортното предприятие не е подало официално жалба срещу санкцията.

 

18. В полето “Number of vehicles obliged to have tachographs in the company?” (“Брой на превозните средства на транспортното предприятие, които трябва да бъдат оборудвани с тахографи?”) се посочва броя на превозните средства на транспортното предприятие, които са оборудвани с тахографи.

 

19. В полето “What is your opinion about control services in general?” (“Какво е Вашето общо мнение за контролните органи?”) се посочва Вашето мнение за контролните органи, както следва:

○ “Good” (“Добро”);

○ “Neutral” (“Неутрално”);

○ “Poor” (“Лошо”);

○ “No opinion” (“Нямам мнение”).

 

20. В полето “Here you can send us a scan of the fine report” (“Тук можете да ни изпратите сканирано копие на акта за санкцията”) можете да прикачите сканирано копие на акта за санкцията и да го изпратите заедно с попълнения формуляр до Euro Contrôle Route.

 

21. В полето “Other remarks?” (“Други забележки?”) се записва всяка друга информация, която считате, че може да бъде полезна.

 

С бутона “Submit form” (“Потвърждаване на формуляра”) се потвърждават данните попълнени във формуляра и той се изпраща до Euro Contrôle Route, а с бутона “Reset form” (“Възстановяване на формуляра”) се изтриват данните попълнени във формуляра и той може да се попълни отново.”

Scroll to top