17.03.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи!

Становище на Министерството на труда и социалната политика на Република България относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги.

Вижте цялата информация тук


23.10.2015г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


08.10.2015г.

Важно съобщение! Указания за фирми, непредставили документи за финансова стабилност или представили такива с констатирани пропуски и нередности

Във връзка с изпратени писма за започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Ви информираме, че съгласно Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е необходимо всяка фирма ежегодно да представя справка за финансова стабилност с приложени към нея :

  • удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 от ДОПК, издадено от НАП;
  • годишен финансов отчет заверен от регистриран одитор и/или банкова гаранция, и/или застрахователна полица.

    Фирмите, непредставили справки за финансова стабилност, следва в тримесечен срок да подадат горепосочените документи в областните отдели на ИААА.
    Фирмите, подали справки за финансова стабилност, но с констатирани нарушения и несъответствия е необходимо да отстранят пропуските в тримесечен срок.

    Адрес за контакти с отдел "Лицензи": licenses@rta.government.bg

04.11.2013г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


05.04.2013г.

Във връзка с обновяването на сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и промененото местоположение на някои от секциите в него, Ви уведомяваме, че информацията, касаеща публични покани по реда на Глава осма "а" от ЗОП е преместена от секция "Новини" в секция "Профил на купувача".

Линк към секция "Профил на купувача"


05.04.2013г.

Към старата версия на сайта (СПРЯН ОТ ПОДДРЪЖКА)

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз