25.05.2018 г.

ВАЖНО

Уважаеми потребители,

Напомням Ви, че при подаване на документи, с които се заявява извършването на административна услуга от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 1. адвокатите; 2. родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби при подаване на заявления за административни услуги чрез пощенски и куриерски служби Ви уведомявам, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще прилага стриктно чл. 30, ал. 1, предложение второ от Административнопроцецуалния кодекс, а именно:
Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.“


17.03.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи!

Становище на Министерството на труда и социалната политика на Република България относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги.

Вижте цялата информация тук


23.10.2015г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


08.10.2015г.

Важно съобщение! Указания за фирми, непредставили документи за финансова стабилност или представили такива с констатирани пропуски и нередности

Във връзка с изпратени писма за започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Ви информираме, че съгласно Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е необходимо всяка фирма ежегодно да представя справка за финансова стабилност с приложени към нея :

  • удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 от ДОПК, издадено от НАП;
  • годишен финансов отчет заверен от регистриран одитор и/или банкова гаранция, и/или застрахователна полица.

    Фирмите, непредставили справки за финансова стабилност, следва в тримесечен срок да подадат горепосочените документи в областните отдели на ИААА.
    Фирмите, подали справки за финансова стабилност, но с констатирани нарушения и несъответствия е необходимо да отстранят пропуските в тримесечен срок.

    Адрес за контакти с отдел "Лицензи": licenses@rta.government.bg

04.11.2013г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


05.04.2013г.

Във връзка с обновяването на сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и промененото местоположение на някои от секциите в него, Ви уведомяваме, че информацията, касаеща публични покани по реда на Глава осма "а" от ЗОП е преместена от секция "Новини" в секция "Профил на купувача".

Линк към секция "Профил на купувача"


05.04.2013г.

Към старата версия на сайта (СПРЯН ОТ ПОДДРЪЖКА)

Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз