17.05.2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе – 1 щатна бройка и областен отдел „Автомобилна администрация” – Велико Търново в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

            Със Заповед № РД-01-188/12.05.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е прекратена конкурсната процедура за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ямбол в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка, поради липса на постъпили заявления след изтичане на срока за подаване на документите.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


16.05.2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


28.04.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка;
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Ямбол в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка;
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Велико Търново в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


27.04.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


31.03.2022 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
Със Заповед № РД-01-131/31.03.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ конкурсната процедура за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена на основание чл. 10д, ал. 3 от Закона за държавния служител, чл. 46, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.


07.03.2022 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността началник на отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“:
Със Заповед № РД-01-97/04.03.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ конкурсната процедура за длъжността началник на отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители, съгласно който след изтичане на срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


16.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


14.12.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от практическия изпит на явилия се и допуснат до интервюто кандидат, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Антония Йорданова-Гаврилова

06.12.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността инспектор – 3 (три) щатни бройки в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Пловдив в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Радослава Паскалева
 • на първо място – Борислав Иванов

30.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


26.11.2021 г.

Информация за прекратяване на конкурс задлъжността младши експерт в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
Конкурсната процедура за длъжността младши експерт в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена поради недопуснати до интервю кандидати съгласно Заповед № РД-01-555/25.11.2021 г.


Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Мирослав Алексиев
 • на второ място – Вера Топузова
 • на трето място – Веселина Сотирова        

19.11.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Стара Загора, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Добри Симеонов за областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна

18.11.2021 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността инспектор в отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“:
Конкурсната процедура за длъжността инспектор в отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена поради недопуснати до интервю кандидати съгласно Заповед № РД-01-549/16.11.2021 г.


16.11.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Варна в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Виктория Станчева.

15.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Пловдив в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – 3 (три) щатни бройки

Вижте цялата информация тук


11.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“– 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


05.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка, областен отдел „Автомобилна администрация” – Стара Загора, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора – 1 щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


04.11.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

на първо място – Райна Шопова-Нейкова.

02.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


01.11.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в отдел „Административнонаказателна дейност“ към дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.10.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


28.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ –  Пловдив – 3 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


25.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


19.10.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


18.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Разград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе  – 1 щатна бройка,
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас – 1 щатна бройка,
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Шумен, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка
- областен отдел „Автомобилна администрация” – Стара Загора, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора – 1 щатна бройка.

Вижте цялата информация


15.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


13.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


11.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Кямран Абдиков;
 • на второ място – Димитър Гергинин;
 • на трето място – Димитър Златев.

01.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


27.09.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ - София, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Любомир Иванов;
 • на първо място – Радослав Комитски;
 • на второ място – Ивайло Данаилов;
 • на второ място – Симеон Пилибосян;
 • на трето място – Борис Евтимов;
 • на трето място – Алберт Михайлов.

24.09.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

 • на първо място – Илиян Трифонов
 • на първо място – Красимира Роячка
 • на второ място – Кирил Анев

17.09.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация


30.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


24.08.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 2 (две) щатни бройки в областен отдел „Автомобилна администрация“ – София, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 (две) щатни бройки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


06.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  областен отдел „Автомобилна администрация“ – София, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


05.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  в отдел „Контрол“ в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ –  София – 2 щатни бройки

Вижте цялата информация тук


20.07.2021 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“  – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“

Конкурсната процедура за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка е прекратена поради неявяването на допуснатия до практическия изпит кандидат.


12.07.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


25.06.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“– 1 щатнa бройкa

Вижте цялата информация тук


14.04.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:
- на първо място – Иван Антонов


07.04.2021 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:
- на първо място – Ралица Ангелова


29.03.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


12.03.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ – 1 щатна бройка

Вижтв цялата информация тук


23.02.2021 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка

Вижте цялата информация тук


09.02.2021 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за заемане на длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 1 (една) щатна бройка:

Вижте цялата информация тук


03.02.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


29.01.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.01.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


11.01.2021 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Обществени поръчки и управление на проекти“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Архив 2013 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз