Превоз на опасни товари

Превод на български език на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), влезли в сила на 1 януари 2021 г.:

Преводът на измененията и допълненията на ADR, редакция 2021 е осъществен по Договор № MOVE/C2/SUB/2020-227/SI2.837567-BG-ADR, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.


Превод на български език на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), влезли в сила на 1 януари 2019 г.:

Преводът на измененията и допълненията на ADR, редакция 2019 е осъществен по Договор № MOVE/C2/SUB/2018-136/SI2.788225/BG-ADR, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.


Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2017 г.:

Изменения на ADR, влезли в сила на 01 януари 2017 г. на български език  

Преводът на измененията на ADR, влезли в сила на 1 януари 2017 г. е осъществен чрез Споразумение № MOVE/C4/SUB/2016-80/SI2.743843/BG-ADR  за безвъзмездна помощ между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската комисия за съфинансиране на писмения превод от английски на български език (140 страници).


В случай на непредвидена ситуация, която може да възникне в резултат на авария по време на превоза, на лесно достъпно място в кабината на превозното средство трябва да се намират писмени инструкции по образец посочен в 5.4.3.4 от ADR.

Преди началото на пътуването инструкциите се предоставят от превозвача на екипажа на превозното средство на езика(-ците), който всеки член може да чете и разбира. Превозвачът трябва да се убеди, че всеки член на екипажа на превозното средство правилно разбира и има възможност изцяло да изпълни тези инструкции.

Преди началото на пътуването членовете на екипажа на превозното средство трябва да получат информация за натоварените на превозното средство опасни товари и да се запознаят с действията, които трябва да предприемат в случай на авария или извънредна ситуация, посочени в писмените инструкции.

По форма и съдържание писмените инструкции трябва да отговарят на следния образец от четири страници:

Писмени инструкции 2017


Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2015 г.:

- документ ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1/Corr.1;
- документ ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1;
- документ ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1;
- документ ECE/TRANS/WP.15/222.

Преводът на измененията и допълненията на ADR-2015 е осъществен по Договор № MOVE/C4/SUB/2015-131/SI2.712357/BG ADR, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.


Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2013 г.:

- документ ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1;

- документ ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1;

- документ ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1;

- документ ECE/TRANS/WP.15/213.

Преводът на измененията и допълненията на ADR-2013 е осъществен по Договор № MOVE/C4/SUB/2013-71/SI2.660682/BG ADR, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.


ADR-2009 на български език

Преводът на ADR-2009 е осъществен по Договор № TREN/SUB/2009/E4/36-1/SI2.545256-ADR BULGARIA, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.

С кликването си върху "Приемам" по-долу, за да изтеглите документацията, Вие декларирате, че сте запознати с гореупоменатото.

Приемам


Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2011 г.:

- документ ECE/TRANS/WP.15/204 ;

- документ ECE/TRANS/WP.15/204/Add.1 ;

- документ ECE/TRANS/WP.15/204/Corr.1 .

Преводът на измененията и допълненията на ADR-2011 е осъществен по Договор № MOVE/C4/SUBV/2011-318/S12.597523/ADR BULGARIAN, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.


ADR-2009 на български език

Преводът на ADR-2009 е осъществен по Договор № TREN/SUB/2009/E4/36-1/SI2.545256-ADR BULGARIA, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия. Предстои ADR-2009 да бъде обнародван в Държавен вестник на Република България.

С кликването си върху "Приемам" по-долу, за да изтеглите документацията, Вие декларирате, че сте запознати с гореупоменатото.

Приемам

Превод на поправките на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2009 г.:

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 1;

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 3;

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 4;

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 5.


Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2009 г.:

-документ ECE/TRANS/WP.15/195;

- документ ECE/TRANS/WP.15/195 /Corr.1;

- документ ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1 .


 

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз