Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" има внедрена Система за безопасно движение по пътищата, която е в съответствие с БДС EN ISO 39001:2014. Агенцията е сертифицирана от 02.11.2020 г. от SGS Bulgaria Ltd. със сертификат № BG20/871976


Политика за безопасно движение по пътищата


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз