18.07.2017 г.

Проект за изменение и допълнение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влизането в сила на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 г.)

Вижте цялата информация тук


06.01.2017 г.

Проект за изменение и допълнение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влизането в сила на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 101от от 20.12.2016 г.).

Вижте цялата информация тук


21.11.2016г.

Проект на заповед за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност

Вижте цялата информация тук


03.11.2016г.

Проект на Методика за изменение и допълнение на методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз