Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Exam themes for driver license candidates


Методика за допълнение на Методиката за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, утвърдена със Заповед № РД-08-1/04.04.2013 г., доп. със Заповед № РД-08-6/30.04.2013 г. и доп. със Заповед № РД-08-5/17.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Във връзка с изменението на изискванията към кандидатите за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, регламентирано в Закона за движението по пътищата, Ви уведомяваме за следното:
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите при записване за обучение и явяване на теоретичен и практически изпити в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не се променят - необходим е документ за завършено най-малко основно образование.
Свидетелство за управление на моторни превозни средства (СУМПС) може да бъде издадено от органите на Министерство на вътрешните работи при следните условия:
Лицата, придобили документ за завършено основно образование или завършили Х клас по реда на отменения Закон за народната просвета преди 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС  с този документ.
Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на първи гимназиален етап на средно образование (Х клас).
Посочените условия са регламентирани в чл. 16, ал. 4 от  Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, чл. 151, ал 2 и § 16 от Закона за движението по пътищата.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз